A A A

Znaczenie cen

Zasoby produkcyjne, którymi dysponuje społeczeństwo, są ograniczone. W związku z tym należy nimi tak gospodarować, aby uzyskany przy ich pomocy efekt był możliwie największy. Wymaga to przede wszystkim trafnych decyzji w dziedzinie wyboru struktury produkcji, a następnie wyboru najbardziej skutecznych metod realizowania tej produkcji. Aby podejmowane decyzje były trafne, konieczne jest przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, polegającego — najogólniej biorąc.— na porównywaniu nakładów ponoszonych w procesie wytwórczym z jego efektami. W tym celu zarówno nakłady, jak i efekty muszą być wy-rażone w jednostkach porównywalnych. Takimi jednostkami są jednostki pieniężne. Warunkiem więc przeprowadzania rachunku ekonomicznego jest wyrażenie nakładów na produkcję i jej efektów w cenach. Przez porównanie efektów wyrażonych w cenach (np. w cenach rynkowych, po których sprzedawane są wytwarzane dobra) z nakładami, które wyrażamy także w jednostkach pieniężnych (np. koszty własne produkcji), można uzyskać mierniki rentowności odnoszące się bądź do określonego wyrobu, bądź do całej działalności produkcyjnej danej jednostki. Jako efekt działalności produkcyjnej można potraktować wartość całej wytworzonej produkcji lub też nadwyżkę tej produkcji, czyli zysk ponad poniesione koszty. Wzrastanie wartości osiąganych efektów w stosunku do ponoszonych nakładów oznacza, że działalność przedsiębiorstwa jest coraz bardziej rentowna. Szczególne znaczenie jako miernik efektu działalności produkcyjnej ma zysk.