A A A

System budżetowy

Budżet w państwie socjalistycznym jest formą tworzenia i podziału scentralizowanego funduszu środków pieniężnych, które przeznaczane są na zaspokajanie potrzeb ogólnospołecznych.

Jeżeli chodzi o wydatki, znaczna ich część przeznaczana jest na rozwój gospodarczy kraju, a więc kierowana jest do sfery produkcyjnej. Wydatki te obejmują przede wszystkim nakłady konieczne na sfinansowanie inwestycji, a także zapasów surowcowych. Poza wydatkami przeznaczonymi na rozwój gospodarczy kraju poważne środki budżetowe kierowane są do sfery nieprodukcyjnej, na usługi socjalne i kulturalne, obronę narodową, administrację, ubezpieczenia społeczne, naukę.