A A A

Specyficzny charakter rozwoju rolnictwa w porownaniu z przemysłem

Swoisty charakter rozwoju rolnictwa wiąże się także z występującymi tu społeczno-ekonomicznymi formami gospodarowania. W rolnictwie rozwój sił wytwórczych dokonywał się z pewnym opóźnieniem w stosunku do przemysłu. Związane to było ze wskazaną już wyżej zależnością produkcji rolnej od czynników naturalnych, a także z uzależnieniem postępu w metodach wytwarzania artykułów rolnych od rozwoju przemysłu wytwarzającego bar-dziej wydajne środki produkcji. Z wolniejszym rozwojem sił wytwórczych wiązały się procesy wolniejszego tempa koncentracji produkcji w rolnictwie, a także opóźnienia w kształtowaniu się nowych form gospodarowania. W rolnictwie np. przez długi czas utrzymywały się przedkapitalistyczne formy wytwarzania w postaci bądź to majątków obszarniczych, gospodarujących w sposób półfeudalny, bądź drobnotowarowych gospodarstw chłopskich, pod-czas gdy w przemyśle dominowały już przedsiębiorstwa kapitalistyczne. Stosunkowo szybki ostatnio rozwój sił wytwórczych w rolnictwie, polegający głównie na wprowadzeniu do produkcji ciągników, i maszyn, siłą rzeczy musi wpływać na przyspieszenie procesu koncentracji i zmian w formach gospodarowania. W kapitalizmie zmiany te dokonują się przede wszystkim w postaci koncentracji środków produkcji w rękach prywatnych posiadaczy ziemi. Natomiast w socjalizmie koncentracja produkcji w rolnictwie związana z rozwojem sił wytwórczych odbywa się w drodze powstawania socjalistycznych gospodarstw rolnych. Tak więc również w rolnictwie powstaje i rozwija się socjalistyczny sektor produkcji, jednakże rozwój tego sektora jest, ogólnie biorąc, znacznie wolniejszy niż w przemyśle.