A A A

Skuteczność polityki fiskalnej

Jeśliby opisane środki polityki fiskalnej działały niezawodnie, pierwotne wydatki państwa, np. na roboty publiczne, w krótkim czasie doprowadziłyby do ożywienia całej gospodarki. W rzeczywistości wpływ wydatków rządowych jest ograniczony. Składa się na to kilka przyczyn.

Rozmiary wydatków rządowych nie mogą być dowolnie zwiększane. Tymczasem do wyprowadzenia gospodarki ze stanu zastoju mogą być potrzebne bardzo duże sumy, którymi w danym momencie rząd może nie dysponować. Wówczas pierwotne wydatki państwa na finansowanie robót publicznych lub innych przedsięwzięć okażą się za małe do pobudzenia szybszego rytmu gospodarczego.

Nawet jednak wtedy, gdy rząd dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, nie muszą one automatycznie doprowadzić do szybkiego ożywienia gospodarczego. W okresie zastoju w przedsiębiorstwach znajdują się na ogół znaczne nie wykorzystane moce produkcyjne oraz zapasy surowców i innych materiałów. Z tego względu rządowy zastrzyk pieniędzy na roboty publiczne w znacznej części pozostanie w rękach przedsiębiorstw najściślej związanych z realizacją robót publicznych. Na przykład przedsiębiorstwa budowlano-montażowe będą w stanie wykonać zamówienia głównie przy wykorzystaniu pozostających już w ich dyspozycji surowców, materiałów i półfabrykatów. Tak więc zaledwie znikoma część pierwotnie wydatkowanych przez rząd pieniędzy dotrze do innych przemysłów, a więc nie spowoduje ożywienia w całej go-spodarce.

Stwierdzimy zatem, że polityka fiskalna, mimo iż odznacza się większą skutecznością aniżeli pieniężno-kredytowa, nie jest w stanie zapobiec kryzysom, chociaż odgrywa pewną rolę w pobudzaniu ożywienia gospodarczego.