A A A

Rozrachunek gospodarczy przedsiębiorstw

Odrębność ekonomiczna, stanowiąca istotę rozrachunku gospodarczego, nie określa zakresu samodzielności przedsiębiorstw. Samodzielność polega na prawie do podejmowania określonych decyzji dotyczących działalności gospodarczej i jest ona różna w zależności od systemu organizacji i funkcjonowania gospodarki. W zdecentralizowanym systemie organizacji gospodarki przedsiębiorstwa posiadają szeroki zakres samodzielności, mają one prawo do podejmowania decyzji dotyczących wielkości i struktury produkcji, dysponowania środkami produkcji i środkami finansowymi, wyboru metod produkcji itp. Natomiast przy systemie bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwami samodzielność przedsiębiorstw znajdujących się na rozrachunku gospodarczym jest ograniczona do podejmowania decyzji dotyczących szczegółowych metod wykonania planu. Cele bieżące działalności przedsiębiorstwa, a więc wielkość, struktura i asortyment produkcji są określane przez jednostki nadrzędne. Jednostki te określają również środki niezbędne przedsiębiorstwu do wykonania planu. Zakres samodzielności przedsiębiorstw jest więc bardzo wąski. Samodzielność taką nazywamy samodzielnością operatywną.