A A A

Różnice w poziomie gospodarczym

Istnieje olbrzymie zróżnicowanie poziomu gospodarczego różnych kontynentów, a w ramach kontynentów poszczególnych krajów, Najniższy poziom rozwoju gospodarczego wykazuje przeważająca część kontynentu afrykańskiego, zwłaszcza kraje Afryki Równikowej, oraz Azji Południowo-Wschodniej. Najwyższy poziom rozwoju gospodarczego osiągnęły Ameryka Północna, Europa i Australia.

O stopniu zróżnicowania gospodarczego świadczy różny udział w światowym dochodzie narodowym i światowej produkcji przemysłowej kapitalistycznych krajów rozwiniętych i krajów słabo rozwiniętych. Na grupę kapitalistycznych krajów rozwiniętych składają się wszystkie europejskie kraje kapitalistyczne oraz Kanada, Stany Zjednoczone, Japonia, Republika Południowej Afryki, Australia i Nowa Zelandia. Do krajów słabo rozwiniętych należą wszystkie pozostałe kraje świata, z wyjątkiem krajów socjalistycznych. Dysproporcje te są wynikiem olbrzymich różnic w poziomie rozwoju gospodarczego krajów rozwiniętych i krajów słabo rozwiniętych. W r. 1972 ludność świata wynosiła 3,673 mld. W tym 2 mld żyło w krajach, które nie osiągały dochodu narodowego w wysokości 200 dolarów w skali rocznej na głowę ludności. Stanowi to 54% ogółu ludności. Natomiast 65% ogółu ludności żyło w krajach, w których dochód narodowy na jednego mieszkańca nie przekraczał 400 dolarów rocznie. Na drugim biegunie 362 min ludzi (ok. 10% ogółu ludności świata) żyło w krajach, w których dochód narodowy na jednego mieszkańca przekraczał rocznie 3000 dolarów. Są to wielkości przeciętne. Jeśli porównalibyśmy poziom dochodu narodowego na jednego mieszkańca między poszczególnymi krajami, to rozpiętości byłyby znacznie większe.

Kraje słabo rozwinięte gospodarczo stanowią więc najliczniejszą grupę krajów, a zamieszkuje je przeważająca większość ludności współczesnego świata. Są to kraje bardzo zróżnicowane pod względem położenia geograficznego, liczby ludności (kraje o olbrzymim potencjale ludzkim i kraje słabo zaludnione), zasobów bogactw naturalnych, poziomu zaawansowania gospodarczego oraz struktury gospodarki narodowej. Takie kraje, jak np. Afganistan, Indie, Indonezja czy Nigeria, odznaczają się bardzo niskim poziomem rozwoju gospodarczego, podczas gdy np. Meksyk, Liban czy Argentyna poczyniły już poważne postępy, na drodze dźwigania się z. zacofania i stagnacji gospodarczej. Wszystkie te kraje odznaczają się jednak pewnymi wspólnymi cechami, które obecnie omówimy nieco dokładniej.