A A A

Równowaga budżetowa

Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki narodowej istotne znaczenie ma zachowanie równowagi budżetowej, polegające na zrównoważeniu wpływów z wydatkami. Istnienie niewielkiej nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, co pozwala na stworzenie pewnej rezerwy finansowej, nie oznacza braku równowagi, a przeciwnie — jest warunkiem sprawnego działania systemu finansowego. Rezerwa taka jest bowiem niezbędna wówczas, kiedy wskutek określonych przyczyn nie są realizowane zadania planowe na pewnych odcinkach. W tej sytuacji brak tego typu rezerwy może spowodować negatywne dla całej gospodarki narodowej konsekwencje, gdyż istnieją wzajemne powiązania między poszczególnymi elementami tej gospodarki.

Warunkiem utrzymania równowagi budżetowej jest ścisłe przestrzeganie dyscypliny finansowej, tak aby mógł być zapewniony zarówno dopływ do budżetu zaplanowanych zasobów pieniężnych, jak i wydatkowanie tych zasobów zgodnie z przyjętymi założeniami. Naruszenie tej dyscypliny prowadzi do naruszenia równowagi między wpływami pieniędzy do budżetu i jego wydatkami. W wyniku takiego zachwiania równowagi budżetowej mogą zostać nie zrealizowane określone zadania założone w planie, co z kolei ujemnie może odbić się na wielu odcinkach gospodarki narodowej.