A A A

Prawidłowość w kształtowaniu się stopy zysku

Jeśli na osi rzędnych (rys. 9) odłożymy stopę zysku w procentach, a na osi odciętych uszeregujemy wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe według ich kapitału własnego poczynając od najmniejszych a kończąc na największych, to otrzymamy krzywą stopy zysku (SS) rosnącą w miarę przechodzenia do wyższych klas wielkości przedsiębiorstwa. Oznacza to, że w długim okresie przedsiębiorstwa dysponujące większym własnym kapitałem otrzymują wyższą stopę zysku. Wielkość kapitału własnego jest tu wskaźnikiem siły ekonomicznej spółki akcyjnej.

Badania empiryczne wykazują, że wielkie spółki znacznie przeważają nad przedsiębiorstwami małymi. Mają łatwiejszy dostęp do rynku kapitałowego, osiągają korzyści wynikające z organizowania produkcji na wielką skalę gwarantującą najniższe koszty wytwarzania, znacznie szybciej wykorzystują najnowsze osiągnięcia postępu technicznego, szybciej wprowadzają na rynek nowe i unowocześnione wyroby itp. Szczególnie uprzywilejowane są pod tym względem spółki największe, dysponujące miliardowymi kapitałami, zajmujące dominującą pozycję równocześnie w kilku gałęziach przemysłu.