A A A

Polityka kredytowa

Wykonanie zamierzonych zadań w dziedzinie wzrostu produkcji w poważnej mierze zależy od rozmiarów inwestycji dokonywanych w rolnictwie. Inwestycje te wymagają znacznych nieraz nakładów pieniężnych. Jeśli nakłady bieżące na produkcję rolną mogą być pokryte z uzyskanego przychodu osiąganego z wytworzonej produkcji, to problem sfinansowania nakładów inwestycyjnych jest znacznie bardziej skomplikowany. Część zamierzeń inwestycyjnych z natury rzeczy musi przejąć na siebie państwo. Dotyczy to takich kierunków inwestowania, jak np. melioracje rolne, elektryfikacja rolnictwa, budowa i wyposażenie zaplecza remontowo-technicznego dla stosowanych w gospodarstwie ciągników i maszyn. Pewna część inwestycji powinna być jednak podjęta przez same gospodarstwa. Jednakże konieczność szybszego przyrostu nakładów inwestycyjnych w stosunku do przyrostu produkcji prowadzi często do tego, że wzrost dochodów uzyskany wskutek zwiększenia produkcji może okazać się niewystarczającym źródłem środków pieniężnych kierowanych na inwestycje.

W tych warunkach ważną rolę może odegrać system kredytowy, O roli kredytu w finansowaniu inwestycji rolnych mogą świadczyć następujące liczby: w 1973 r. wartość inwestycji produkcyjnych w gospodarce indywidualnej wyniosła 19 779 min zł, natomiast saldo kredytów (nadwyżka kredytów otrzymanych nad spłaconymi) wyniosła 9432 min zł. Suma ta stanowiła więc niemal połowę wartości inwestycji produkcyjnych dokonanych w gospodarce indywidualnej.