A A A

Pojęcie środków trwałych i obrotowych

Materialną podstawę działalności przedsiębiorstwa stanowią środki produkcji, w które przedsiębiorstwo jest wyposażone. Aby przedsiębiorstwo mogło pracować, musi posiadać maszyny, narzędzia, różnego rodzaju urządzenia techniczne, środki na zakup surowca, energii czy opłacenie siły roboczej, czyli musi posiadać środki trwałe i obrotowe.

Środkami trwałymi nazywamy te środki, które nie zużywają się w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, lecz mogą funkcjonować przez wiele lat. Zaliczamy więc do nich budynki, maszyny i inne trwałe urządzenia produkcyjne.

Środkami obrotowymi nazywamy te środki, które ulegają zużyciu w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, a więc po każdym cyklu muszą być odnawiane. Do środków obrotowych zaliczamy: surowce, materiały, energię, środki na opłacenie siły roboczej itp.

Pieniężną formę środków trwałych i obrotowych stanowią fundusze przedsiębiorstwa: fundusz trwały i fundusz obrotowy.

Kryterium podziału na środki trwałe i obrotowe oraz na fundusz trwały i obrotowy stanowi sposób krążenia tych środków i ich zużywanie się. Z punktu widzenia roli, jaką środki te pełnią w procesie produkcji, możemy podzielić je jeszcze inaczej: na fundusz produkcyjny i fundusz cyrkulacji. W skład funduszu produkcyjnego wchodzą te środki, które biorą bezpośredni udział w procesie produkcji, a więc środki trwałe (maszyny, budynki) oraz część środków obrotowych: surowce, materiały, a także paliwo, energia, zapasy produkcyjne niezbędne w celu zapewnienia ciągłości produkcji oraz produkcja w toku. Fundusz cyrkulacji obejmuje produkcję gotową, opakowania oraz środki finansowe przedsiębiorstwa.