A A A

Oligopol a oddziaływanie na popyt

Drugą charakterystyczną cechą oligopolistycznej struktury jest to, że największe spółki tworzące oligopol zapewniły sobie wyjątkowo trwale warunki egzystencji. Wykazują odporność na walkę konkurencyjną i na załamania cyklu koniunkturalnego. Na ogół utrzymują swoją dominującą pozycję w poszczególnych dziedzinach działalności przez wiele dziesięcioleci. Zmienia to kryteria ich działalności gospodarczej. Wybierają one taką strategię gospodarczą, która zapewnia im maksymalizację zysku w długim okresie, w ciągu 3—5 lat. Unikają natomiast takich kroków, które wprawdzie pozwoliłyby zwiększyć zyski w krótkim okresie, ale równocześnie spowodowałyby ich obniżenie w przyszłości. Przykładem wspomnianej zmiany strategii przedsiębiorstw oligopoli- stycznych jest odchodzenie od walki konkurencyjnej prowadzonej za pośrednictwem cen. Możemy więc powiedzieć, że oligopol jest to nieliczna grupa wielkich przedsiębiorstw trwale dominująca w danej dziedzinie działalności gospodarczej.