A A A

Koszty stałe i zmienne

Klasyfikacji kosztów własnych ponoszonych w przedsiębiorstwie możemy dokonać z innego punktu widzenia aniżeli miało to miejsce w wypadku podziału ich na koszty osobowe, materiałowe i amortyzację majątku trwałego. Chcąc np. prawidłowo określić optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie, należy dokonać analizy kosztów pod kątem widzenia występujących zmian w ich wysokości w miarę wzrostu wytwarzanej produkcji. Rozpatrując koszty własne w takim ujęciu dzielimy je na koszty stałe (K,) i koszty zmienne (K*). Koszty stałe stanowią tę część kosztów własnych przedsiębiorstwa, która nie ulega zmianie wraz ze wzrostem wytwarzanej produkcji. Chodzi tu więc o koszty związane z utworzeniem przedsiębiorstwa i jego utrzymaniem, które muszą być poniesione nie-zależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wytwarza już towary czy nie i jaka jest wielkość tej produkcji. Natomiast koszty zmienne są to koszty ściśle związane z bieżącą produkcją, a więc przede wszystkim koszty osobowe i koszty materiałowe, których wielkość wzrasta w miarę zwiększania produkcji.

Podział kosztów na stałe i zmienne jest słuszny jedynie wówczas, gdy koszty te rozpatrujemy w stosunkowo krótkim okresie. W długim okresie bowiem wzrost produkcji dokonuje* się również przez rozbudowę przedsiębiorstwa, przez zwiększenie w nim ilości maszyn i urządzeń. W związku z tym koszty, które były stałymi w krótkim okresie, stają się kosztami zmiennymi w długim. Podobnie jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z postępem technicznym i w miejsce istniejących urządzeń produkcyjnych wprowadza się inne. Wówczas te elementy kosztów, które traktowaliśmy jako stałe, stają się także zmienne.