A A A

Kółka rolnicze

Ważnym czynnikiem przyśpieszającym rozwój społeczno-gospodarczy rolnictwa w Polsce jest działalność kółek rolniczych. W kółkach tych stanowiących samorządną organizację społeczno-gospodarczą zrzeszona jest znaczna część gospodarstw indywidualnych.

Zakres działalności kółek rolniczych jest bardzo szeroki, aż do organizacji życia kulturalnego wsi bądź rozwoju urządzeń socjalnych włącznie. Działalność produkcyjna odgrywa jednak decydującą rolę. Można wymienić szereg spraw związanych z produkcją rolną, które znajdują się w sferze zainteresowania kółek, jak np. rozwijanie szkolenia i upowszechnianie wiedzy rolniczej, organizowanie zbiorowego zaopatrywania wsi w nawozy, środki ochrony roślin, kwalifikowane nasiona. Kółka uczestniczą w organizowaniu spółek wodnych i przeprowadzaniu melioracji, rozwijają produkcję materiałów budowlanych itp. Pewna liczba kółek rolniczych prowadzi własną działalność produkcyjną na gruntach wydzierżawionych z Państwowego Funduszu Ziemi.

Na czoło działalności kółek rolniczych od szeregu już lat wysunęła się jednak sprawa mechanizacji pracy w rolnictwie. Związane to jest z utworzeniem w 1959 r. Funduszu Rozwoju Rolnictwa (FRR). Źródłem tego funduszu są wpłaty mające charakter podatku, dokonywane przez gospodarstwa w zależności od ilości posiadanej ziemi. Środki pieniężne z FRR znajdują się w dyspozycji kółek rolniczych i są przeznaczane przede wszystkim na mechanizację produkcji rolnej (ciągniki, maszyny). O wielkości posiadanego przez kółka rolnicze majątku produkcyjnego może świadczyć np. to, że w 1973 r. miały one ponad 112 tys. ciągników obok znacznej liczby innych maszyn użytkowanych w rolnictwie. Kółka rolnicze spełniają więc ważną rolę we wdrażaniu postępu technicznego do indywidualnych gospodarstw rolnych, łącząc przy tym wysiłki na rzecz tego postępu i wzrostu produkcji z różnorodnymi formami społecznego współdziałania indywidualnych producentów. Dzięki temu mogą one stać się jedną z istotnych form przekształcania stosunków produkcji w rolnictwie w kierunku tworzenia nowoczesnych, socjalistycznych gospodarstw rolnych.