A A A

Formy organizacji

Formy organizacji sił wytwórczych albo — inaczej mówiąc — formy organizacji procesu produkcji zmieniają się w przebiegu historycznego rozwoju. Zależą one przede wszystkim od poziomu sił wytwórczych, czyli od poziomu techniki. Na formy organizacji procesu produkcji mogą wpływać również panujące stosunki produkcji, przede wszystkim typ własności środków produkcji. Na przykład w warunkach niewolniczego sposobu produkcji podstawową jednostką produkcyjną było latyfundium oparte na masowej pracy niewolników, ponieważ przy prymitywnej technice tylko taka masowa, darmowa praca mogła zapewnić dostateczne ilości produktów i uwolnić pewną część ludzi od pracy produkcyjnej. Produkcję niewolniczą uzupełniała wytwórczość drobnych, wolnych producentów — chłopów we własnych gospodarstwach i rzemieślników posiadających małe warsztaty. Podobna organizacja produkcji występowała w formacji feudalnej. Istniały tam obok siebie i wzajemnie się uzupełniały majątki obszarnicze i gospodarstwa chłopskie oraz w miastach warsztaty rzemieślnicze.