A A A

Dochody członków spółdzielni produkcyjnych

Źródłem dochodów członków spółdzielni produkcyjnych jest dochód spółdzielni. Dochód podziału między członków stanowi część dochodu spółdzielni produkcyjnej, pozostałą po potrąceniu funduszy społecznych: funduszu zasobowego prze-znaczonego na finansowanie inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz na spłatę kredytów inwestycyjnych, i funduszu socjalno-kulturalnego. Podstawowa część dochodu do podziału dzielona jest w gotówce, pewna część zaś w postaci naturalnej.

Podział dochodu między spółdzielców dokonuje się zgodnie z zasadą podziału według pracy. Zasada ta realizowana jest za pośrednictwem dniówki obrachunkowej. W spółdzielni ustala się dzienną normę wykonania poszczególnych prac, a następnie w zależności od stopnia uciążliwości i znaczenia danej pracy przyznaje się określoną liczbę dniówek obrachunkowych za wykonanie dziennej normy. Przy przekroczeniu tej normy przyznaje się odpowiednio większą liczbę dniówek. Wysokość opłaty za wykonanie 1 dniówki uzależniona jest od wielkości dochodu przeznaczonego do podziału i od liczby przepracowanych dniówek. Im wyższy jest dochód spółdzielni, tym wyższa jest opłata za dniówkę obrachunkową, a tym samym wyższy jest też dochód poszczególnych spółdzielców. Dochód spółdzielcy uzależniony jest więc zarówno od jego własnej pracy, jak i od wyników pracy pozostałych członków i nie jest z góry określony.

W niektórych typach spółdzielni produkcyjnych tylko część dochodu do podziału dzielona jest według pracy. Natomiast pozo-stała część dzielona jest między spółdzielców odpowiednio do wniesionego przez nich wkładu środków produkcji, inwentarza i ziemi.

Uzupełnieniem dochodów pochodzących z, gospodarki zespołowej są dochody czerpane przez członków spółdzielni z działek przy-zagrodowych.