A A A

Dług państwowy

Wydatki rządu związane z finansowaniem robót publicznych i innych przedsięwzięć antykryzysowych nie znajdują pełnego pokrycia w dochodach państwa płynących głównie z podatków i ceł. Budżet państwa nie może być w pełni zbilansowany, pojawia się deficyt budżetowy. Deficyt ten pokrywany jest za pomocą długu państwowego. Rząd rozpisuje pożyczki państwowe wypuszczając za pośrednictwem banku centralnego obligacje sprzedawane na rynku papierów wartościowych. Nabywcami obligacji pożyczek państwowych są banki i inne instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. Obligacje pożyczek państwowych są oprocentowane i przynoszą dochód ich nabywcom. Środki pieniężne, jakie rząd uzyskuje ze sprzedaży obligacji, stanowią zadłużenie państwa.

Znaczenie długu państwowego dla regulowania koniunktury gospodarczej je6t następujące. Okres kryzysu odznacza się osłabioną działalnością inwestycyjną przedsiębiorstw, które zniechęcone obniżoną rentownością powstrzymują się od wydatkowania kapitałów na rozszerzenie działalności produkcyjnej. Pociąga to za sobą spadek zatrudnienia i obniżenie popytu globalnego. W tych warunkach rola rządu polega na ściągnięciu z sektora prywatnego wolnych środków pieniężnych za pośrednictwem sprzedaży obligacji pożyczek państwowych. Kolejny krok rządu sprowadza się do zainwestowania ściągniętych z sektora prywatnego środków w roboty publiczne i inne przedsięwzięcia antykryzysowe. Rząd więc zastępuje w działalności inwestycyjnej sektor prywatny zmierzając do pobudzenia popytu, który z kolei uruchomi działalność inwestycyjną sektora prywatnego.