A A A

Banki i ich funkcje

Kredytu udzielają banki. Na zasoby pieniężne banków składają się oprócz ich własnych środków wolne środki przedsiębiorstw i instytucji znajdujące się na rachunkach bankowych, a także wolne środki budżetowe państwa. Ponieważ wszystkie przedsiębiorstwa są obowiązane gromadzić swoje zasoby pieniężne na rachunkach bankowych, bank może uruchamiać czasowo wolne środki pieniężne na udzielanie im kredytów. W ten sposób banki mogą spełniać ważne funkcje w zakresie rozdziału czasowo wolnych zasobów znajdujących się w gospodarce narodowej oraz w zakresie ewidencji i kontroli procesów dokonujących się w poszczególnych ogniwach tej gospodarki.

W Polsce bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski, który kredytuje działalność całej gospodarki narodowej, z wyjątkiem rolnictwa i handlu zagranicznego. Do zadań Narodowego Banku Polskiego należy: finansowanie i kredytowanie inwestycji, udzielanie kredytów krótkoterminowych, «nitowanie gotówkowych znaków pieniężnych, organizowanie obiegu pieniężnego, przeprowadzanie i kontrolowanie rozliczeń pieniężnych tych jednostek gospodarczych, które mają rachunki w banku, oraz kasowa i rozliczeniowa obsługa budżetu. Zadania kredytowe w stosunku do wsi spełnia Bank Rolny. Na wsi działają również spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, które udzielają kredytów i przyjmują od ludności wiejskiej wkłady oszczędnościowe. Odpowiednie funkcje kredytowe w zakresie handlu zagranicznego spełnia Bank Handlowy S. A. Wreszcie gromadzeniem oszczędności społeczeństwa zajmuje się Powszechna Kasa Oszczędności, która udziela także kredytów na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.