A A A

Amortyzacja produkcyjnego majątrku trałego

Trzeci element kosztów związany jest z amortyzacją produkcyjnego majątku trwałego przedsiębiorstwa. Jak już powiedzieliśmy, produkcyjny majątek trwały (zabudowania, maszyny, urządzenia itp.) zużywa się stopniowo w procesie wytwórczym i w związku z tym jego wartość przenoszona jest stopniowo na nowo wytwarzane produkty. Wraz z zużywaniem się majątku trwałego wzrasta fundusz amortyzacyjny przeznaczony na fizyczne odtworzenie poszczególnych elementów majątku w momencie ich całkowitego zużycia. Sposób ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych został omówiony w rozdziale poprzednim.